ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remain ahead of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remain ahead of*, -remain ahead of-

remain ahead of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remain ahead of (phrv.) อยู่ข้างหน้า See also: แซงหน้า Syn. keep ahead of
remain ahead of (phrv.) พยายามรักษาระดับ (แซง) อยู่ข้างหน้าไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remain ahead of
Back to top