ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remain abreast of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remain abreast of*, -remain abreast of-

remain abreast of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remain abreast of (phrv.) อยู่ระดับเดียวกับ Syn. keep abreast of
remain abreast of (phrv.) ยืนยัน Syn. keep abreast of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remain abreast of
Back to top