ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

religious principles

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *religious principles*, -religious principles-

religious principles ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
religious principles (n.) วินัยทางศาสนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า religious principles
Back to top