ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rejoice in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rejoice in*, -rejoice in-

rejoice in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rejoice in (phrv.) ยินดีใน See also: ปลื้มปิติใน Syn. delight in, glory in
rejoice in (phrv.) ได้ครอบครอง (สิ่งที่ดี) See also: (โชคดี) ที่มี Syn. glory in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am to rejoice in the inferiority of your circumstances?จะให้ผมยินดีที่จะเกี่ยวดอง กับความตํ่าต้อยของครอบครัวคุณงั้นหรือ
You should rejoice in your accomplishments.เจ้าน่าจะรื่นเริงยินดี กับความสำเร็จของเจ้านะ
And rejoice in your new spirit.และควาภูมิใจใน จิตวิญญาณใหม่ของพวกท่าน

rejoice in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen FR:
นิมมานรดี[n.] (nimmānaradī) EN: the realm of the gods who rejoice in (their own) creations ; [name of the fifth heavenly abode of which Sunimmita is the king] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rejoice in
Back to top