ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reign over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reign over*, -reign over-

reign over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reign over (phrv.) ปกครอง Syn. rule over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The queen B. Ascends to reign over a new kingdom...ควีนบีรับตำแหน่งที่จะปกครองประเทศใหม่แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reign over
Back to top