ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reference to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reference to*, -reference to-

reference to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reference to (prep.) เกี่ยวกับ See also: ในเรื่อง Syn. concerning
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระ (n.) a piece (used in reference to land) See also: portion, plot Syn. แถบ, แปลง (ใช้แก่ที่)
แปลง (ใช้แก่ที่) (n.) a piece (used in reference to land) See also: portion, plot Syn. แถบ

reference to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
摩诃婆罗多[Mó hē pó luó duō, ㄇㄛˊ ㄏㄜ ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄛ, 摩诃婆罗多 / 摩訶婆羅多] Mahābhārata, second great Indian epic after Rāmāyana 羅摩衍那|罗摩衍那, possibly originally c. 4th century BC; contains many reference to people and lands in central Asia called China

reference to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダ埼玉[ださいたま(uK);ダサイタマ, dasaitama (uK); dasaitama] (n) (uk) (col) (sl) (See ださい) derogatory reference to Saitama Prefecture (from dasai and Saitama)
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars)
ペスカトーレ[, pesukato-re] (n) pescatore (used in reference to Italian dishes with seafood) (ita
単弓類[たんきゅうるい, tankyuurui] (n) synapsids (formerly used esp. in reference to the mammal-like reptiles)
味噌擂り坊主[みそすりぼうず, misosuribouzu] (n) a low-ranking priest; contemptuous reference to a priest
小使い;小使[こづかい, kodukai] (n) (sens) (See 用務員) janitor; caretaker; custodian; (slighting reference to a) handyman
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts)
清聴[せいちょう, seichou] (n,vs) (polite reference to another's) attention; kind attention; courteous attention
磐座;岩座[いわくら, iwakura] (n) (arch) dwelling place of a god (usu. in reference to a large rock)
芳信[ほうしん, houshin] (n) honorific reference to another's letter; tidings of peach blossoms
芳墨[ほうぼく, houboku] (n) scented ink; honorific reference to another's letter
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination
逃散[ちょうさん;とうさん, chousan ; tousan] (n) fleeing in all directions; (in Japanese history, a reference to) farmers who abandoned their fields and fled to the cities or other districts to evade onerous taxes

reference to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสนธิ[X] (anusonthi) EN: concerning ; with reference to ; in response to FR:
ตามที่[conj.] (tām thī) EN: as ; according to ; regarding ; with reference to ; in response to FR: suite à ; selon
ธรรมาธิษฐาน[X] (thammāthitt) EN: exposition in terms of ideas ; teaching with reference to ideas FR:
ธาตุกถา[n.] (thātukathā) EN: discussion with reference to the Elements ; [name of the third book of the Abhidhamma Pitaka] FR:

reference to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezug {m} | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reference to
Back to top