ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recorded delivery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recorded delivery*, -recorded delivery-

recorded delivery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recorded delivery (n.) การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน See also: การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recorded delivery
Back to top