ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recommend to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recommend to*, -recommend to-

recommend to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recommend to (phrv.) แนะนำให้กับ See also: ยกย่องกับ Syn. commend to
recommend to (phrv.) เสนองาน
recommend to (phrv.) เชื่อใจใน See also: ศรัทธาใน Syn. commend to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, what do you recommend to encourage affection?คุณจะแนะนำอะไร เพื่อส่งเสริมความสนใจนี้
You'll be like another product she can recommend to her clients.คุณจะชอบสินค้าอย่างอื่น\หล่อนสามารถแนะนำให้กับลูกค้าของหล่อนได้
Uh, but, uh... sitting here thinking about this... a couple of names come to mind... that I feel I'd like recommend to you.ท่านลองคิดดูนะครับ คือ.. ผมพอจะเสนอชื่อ สักสองสามคน
What do you recommend today?วันนี้คุณจะแนะนำเมนุไหนครับ
We'll bring you the story behind the plot in the following segment.{corneridk better word for next feature in a news show} a newscaster at TV Touto. {pun on tokyo i recommend TOKIO or something}{sign:เราขอนำเสนอเรื่องราวของข่าวนี้ในช่วงต่อไปค่ะ รายแรกคือ ซาวาดะ เอริ ผู้ประกาศข่าวของช่องทีวีโทโตะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recommend to
Back to top