ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reckon as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reckon as*, -reckon as-

reckon as ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reckon as (phrv.) ประเมินว่าเป็น See also: ตระหนักว่าเป็น, พิจารณาว่าเป็น Syn. count as, regard as

reckon as ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นับว่า[v.] (napwā) EN: regard as ; count as ; reckon as FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reckon as
Back to top