ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

receive responsibility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *receive responsibility*, -receive responsibility-

receive responsibility ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รับมอบหมาย[v. exp.] (rap møp) EN: accept an assignment ; receive responsibility ; be entrusted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า receive responsibility
Back to top