ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

receive or undertake for delivery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *receive or undertake for delivery*, -receive or undertake for delivery-

receive or undertake for delivery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รับฝาก[v. exp.] (rap fāk) EN: accept taking care of ; receive or undertake for delivery FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า receive or undertake for delivery
Back to top