ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rebel against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rebel against*, -rebel against-

rebel against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rebel against (phrv.) ต่อต้าน See also: ไม่ยอมเชื่อฟัง, ขัดขืน Syn. mutiny against, revolt against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An embarrassment, a way to rebel against your parents a desperate cry for help.เป็นตัวซวย เป็นความอับอาย เป็นคนที่พึ่งอะไรไม่ได้ เป็นอะไรได้อีกตั้งเยอะ
How dare you rebel against the Japanese imperial police?แกกล้าดียังไง คิดเป็นกบฏต่อต้านญี่ปุ่น?
Is he the right one or am I just dating him to rebel against my father?หรือว่า.. ชั้นคบกับเค้า เพื่อประชดพ่อ
You think you can rebel against us?นายคิดว่า จะต่อต้านพวกเราได้งั้นสิ
Lord Byron wasn't the only poet to rebel against convention.ลอร์ด ไบรอน ไม่ใช่กวีแค่คนเดียวที่เป็นกบฏโดยเกี่ยวข้องกับการชุมนุม
It was your father who convinced Steel to rebel against the Ultralinks.พ่อแกยุให้สตีลทรยศพวกอัลตราลิงก์

rebel against ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弓引く[ゆみひく, yumihiku] (v5k,vi) (1) to bend a bow; to shoot an arrow; (2) to rise up against; to rebel against

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rebel against
Back to top