ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

real thing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *real thing*, -real thing-

real thing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真事[zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ, 真事] reality; veracity; the real thing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า real thing
Back to top