ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reach into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reach into*, -reach into-

reach into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reach into (phrv.) เข้าไปถึง
reach into (phrv.) มีจำนวน Syn. run into, run to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
King's obligation reach into every corner of Siam.พระราชามีพระกรณียกิจที่ต้อง บำบัดทุกบำรุงสุข ในทุกๆที่ของกรุงสยาม
Now, reach into your pocket.เอาล่ะ ล้วงเข้าไปในกระเป๋า
If we could reach into the pot we have a chance!ถ้าเราไปถึงเรือ เราอาจจะมีทางเลือก
I could reach into a man's soul and unravel it with one tug.ฉันสามารถเข้าถึงจิตวิญญานของคน และปลดปล่อยมันได้ด้วยการกระตุ้นครั้งเดียว
Watch and listen as covert American operatives reach into the car and asphyxiate Quintana, who had not died from his injuries.ดูและฟังเมื่อจนท.ตาขาวชาวอเมริกัน ไปถึงรถและรัดคอควินทาน่า ผู้ซึ่งไม่ได้ตายจากการบาดเจ็บ
I reach into the big top hat and I pull myself out, but I'm a woman.พอฉันยื่นมือไปดึงตัวเองออกมาจากหมวก ฉันดันกลายเป็นผู้หญิง
You can't reach into my life anymore, not unless I let you.เธอเข้ามาในชีวิตฉันไม่ได้อีก ถ้าฉันไม่ยอม
Misty could reach into that place between life and death and draw a soul back from the precipice, back to this side, back to life.มิสตี้สามารถเอื้อมไปถึง สถานที่ระหว่างชีวิตกับความตาย และสามารถนำวิญญาณกลับมาจากหน้าผา
Reach into my coat pocket.ล่วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อพ่อซิ
Reach into my fanny pack and get my checkbook.เข้าถึงในแพ็คตะโพกของฉัน และได้รับสมุดเช็คของฉัน
reach into the back pocket. go ahead.เอื้อมไปหยิบตรงกระเป๋าหลัง ไปสิ
You're gonna have to fool the Breach into thinking that you have the same code!คุณต้องหลอกรอยแยก ให้มันคิดว่าคุณมีรหัสเดียวกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reach into
Back to top