ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raunchie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raunchie*, -raunchie-

raunchie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
raunchie (sl.) ไร้รสนิยม See also: ไม่มีระเบียบ, ไม่สะอาด, รก Syn. ronchie

raunchie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dreckig {adj} | dreckiger | am dreckigstenraunchy | raunchier | raunchiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า raunchie
Back to top