ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rate at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rate at*, -rate at-

rate at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rate at (phrv.) เห็นว่ามีคุณค่า See also: ดูว่ามีค่า Syn. value at
rate at (phrv.) ตีค่า (ทรัพย์สิน) See also: ประเมิน (ทรัพย์สิน)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The patient has come in for a standard checkup... by which we are able to monitor the rate at which his condition is declining.คนไข้เข้ามารับการตรวจสุขภาพ เราจึงเริ่มตรวจสอบ และเฝ้าติดตามผล ของสถานะการเสื่อมถอยของเขาได้
I have a very good success rate at finding items. And discreetly.ฉันประสบความสำเร็จที่ดีมากค่ะ ตามหาของที่หายไปและอย่างรอบครอบ
I can get a very good rate at the community hall.พ่อเช่าศาลากลางได้ถูกมาก
Given the amount of serum that we found in his tissue, and the rate at which it would've metabolized,มีซีรั่มจำนวนหนึ่ง พบภายในเนื้อเยื่อของเขา และอยู่ในอัตราที่ ร่างกายจะดูดซึมได้
SO, BY MEASURING THE RATE AT WHICH THE RIPPLES MOVE,ของสิ่งที่จักรวาลดูเหมือน ใกล้ชิดกับบิ๊กแบง ย้อนกลับไปในช่วงเวลา ที่มันเป็นเรื่องง่ายมาก
We're still calculating the mortality rate at this time.เรายังคงคำนวณอัตราการเสียชีวิต ณ เวลานี้
Another open case will put our clearance rate at 19%.ถ้ามีคดีที่ปิดไม่ลงเพิ่มมาอีก สถิติของเราจะตกลงไปที่ 19%
And your success rate at this sort of thing is?และอัตราที่คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้คือ?
What's most alarming, is the rate at which their military power is expanding.ไม่มีวันเกิดขึ้นหรอก - ซาลาม อาไล - ซาลาม ผู้บัญชาการ
Oort calculated the rate at which new comets appear and concluded that there must be a vast, spherical swarm of them, a few light-years across, surrounding the Sun.ออร์ตคำนวณอัตราที่ดาวหาง ใหม่ปรากฏ และได้ข้อสรุปว่าจะต้องมี กว้างใหญ่ฝูงทรงกลมของพวกเขา
What is the mathematical function or thing, which describes things, where the rate at which they change, is proportional to their magnitude?อะไรคือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ หรือสิ่งซี่งอธิบายสิ่งต่าง ๆ... ที่มือัตราการเปลี่ยนแปลง ได้สัดส่วนกับขนาดของมัน "เจอกันหลังเลิกเรียนเหมือนเดิม" ที่มือัตราการเปลี่ยนแปลง ได้สัดส่วนกับขนาดของมัน
This is a desperate attempt by Lord Kelvin to impede my journey.ลอร์ดเคลวินจะแกล้งขัดขวางฉันมากกว่า

rate at ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[níng, ㄋㄧㄥˊ, 凝] to congeal; to concentrate attention; to stare

rate at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
計画的犯行[けいかくてきはんこう, keikakutekihankou] (n) deliberate attack

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rate at
Back to top