ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

railroad into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *railroad into*, -railroad into-

railroad into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
railroad into (phrv.) ชักชวนให้ทำ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. coerce into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า railroad into
Back to top