ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

race track

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *race track*, -race track-

race track ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
race trackลู่วิ่ง,ลานวิ่ง,สนามวิ่งแข่ง,สนามม้า, Syn. race-track,racetrack
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"De Camp Town race track five miles long, all the doo-dah day!♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪
"Camp Town race track five miles long, oh, doo-dah day.♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪
You might as well go to the horse race track and live with them!คุณน่าจะไปอยู่กับการแข่งม้าจะดีกว่านะแล้วก็ไปใช้ชีวิตกับพวกมัน!
The race track the ranch as well men as wellทั้งที่ผึกม้า ทั้งทุ่งหญ้า ทั้งผู้ชาย
Didn't you want to do it on the race track?นายไม่คิดจะไปลองแข่งบนสนามแข่งบ้างหรือ?
Now I also want to go to work - the Race Track.ตอนนี้ฉันต้องการไปทำงานที่สนามม้าอยู่นะคะ
Right, I met your father at the horse race track.ฉันเห็นพ่อเธอที่สนามแข่งม้าด้วย

race track ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赛马场[sài mǎ chǎng, ㄙㄞˋ ㄇㄚˇ ㄔㄤˇ, 赛马场 / 賽馬場] race course; race ground; race track

race track ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนามม้า[n. exp.] (sanām mā) EN: racecourse ; race track ; turf FR: hippodrome [m]

race track ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rennstrecke {f}race track; race circuit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า race track
Back to top