ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quite large

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quite large*, -quite large-

quite large ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quite large (adj.) มากพอประมาณ See also: มากพอสมควร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quite large
Back to top