ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quite a lot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quite a lot*, -quite a lot-

quite a lot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quite a lot (idm.) มาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's just say that I'm in a position to know quite a lot of things.ได้.. พูดได้ว่า ผมอยู่ในตำแน่ง ที่พอจะรู้เรื่องมากมายทีเดียว
Shit, there's quite a lot of security for a college professor's villa.ชิ! มียามป้องกันเยอะขนาดนี้ ไม่ใช่บ้านพักธรรมดาแหง
My wife has been surfing the internet of late and has been reading quite a lot about dyslexia.ภารยาผมค้นหาข้อมูลทางเน็ตจนดึก และได้ข้อมูลเยอะมากเกี่ยวกับโรค LD
Still have quite a lot of blood on you.ไปรษณีย์ถูกสั่งปิดไปแล้ว จดหมายคุณหายไปแน่นอน
The customer has had quite a lot to drink, so we weren't sure we had the right number.ดูเหมือนคุณลูกค้าจะดื่มมากไปหน่อย เราไม่ทราบว่าโทรไปถูกเบอร์หรือเปล่า ค่อยยังชั่วหน่อย
We spend quite a lot of time in the borderland.เราใช้เวลามากมายในพรมแดน
I'd have thought it must've taken quite a lot of the money he stole from Reginald Shawและดูเหมือนมันจะต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อย จากที่เขาขโมยจาก เรจินัลด์ ชอร์
I have invested quite a lot of personal energyฉันได้ลงทุนลงแรงส่วนตัวไว้มาก
I was roughed up quite a lot as a child.ตอนเป็นเด็กฉันทำตัวแย่มาก
If it did this much, then it's quite a lot of money...ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริง ก็เป็นเงินไม่ใช่น้อยเลย
Like you, I have quite a lot of interest in Haeshin.ก็เหมือนคุณ ผมก็แค่สนใจแฮชินเป็นพิเศษ
I'm told it was worth quite a lot of money.มีคนบอกผมว่า มันมีค่ามากนะครับ

quite a lot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
纏まった[まとまった, matomatta] (exp) (1) (uk) (See 纏まる) large; heavy; massed; quite a lot; large amount; sizable (e.g. sum); (2) definite; coherent; congruous; unitary

quite a lot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่อนข้างเยอะ[X] (khǿnkhāng y) EN: quite a lot FR:
หลาย[adv.] (lāi) EN: quite a lot ; much ; a good deal of ; a variety of FR: beaucoup de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quite a lot
Back to top