ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quantitative analysis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quantitative analysis*, -quantitative analysis-

quantitative analysis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quantitative analysis (n.) การวิเคราะห์หาปริมาณหรือจำนวณ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quantitative analysisการวิเคราะห์เชิงปริมาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

quantitative analysis ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定量分析[dìng liàng fēn xī, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, 定量分析] quantitative analysis
容量分析[róng liàng fēn xī, ㄖㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, 容量分析] quantitative analysis; volumetric analysis

quantitative analysis ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クオンツ分析[クオンツぶんせき, kuontsu bunseki] (n) quantitative analysis (esp. financial)

quantitative analysis ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: quantitative analysis ; volumetric analysis FR: analyse quantitative [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quantitative analysis
Back to top