ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

puzzle out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *puzzle out*, -puzzle out-

puzzle out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
puzzle out (phrv.) เข้าใจ See also: หาคำตอบให้กับ Syn. figure out, make out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And one for you to puzzle out.แล้วนี่ก็คือสิ่งที่เจ้าต้องหาคำตอบ

puzzle out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า puzzle out
Back to top