ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put up with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put up with*, -put up with-

put up with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put up with (phrv.) ยกสูงขึ้นด้วย
put up with (phrv.) พักอยู่กับ See also: ค้างคืนกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หิ้วท้อง (v.) put up with hunger See also: go with an empty stomach
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I cannot put up with my noisy roommatesฉันทนกับเพื่อนร่วมห้องที่ส่งเสียงดังไม่ได้
I can't put up with that noise anymoreฉันไม่สามารถจะทนต่อเสียงพวกนั้นได้อีกแล้ว
If you like someone, then you can put up with such things hereถ้าคุณชอบใครสักคน งั้นคุณก็จะอดทนต่อสิ่งต่างๆนั้นได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't like them, but one has to put up with them if one wants to meet butterflies.ฉันไม่ชอบพวกมัน แต่เราก็ต้องทนมันเพื่อจะได้พบกับผีเสื้อ
But you're a rich man. Why put up with it?แต่คุณก็เป็นคนรวย ทำไมต้องยอมด้วย
They've put up with it so wellเด็กๆต้องอดทนมากๆเลย
Does paying rent here mean I have to put up with you guys?ฉันจ่ายเงินแล้วหมายความว่า พวกนายยังมีสิทธิ์ที่นี่อีกใช่มั้ย
We don't put up with speed.เรื่องยาพวกนั้น.. เราไม่ได้โกงนะครับ
I won't put up with any more of this bullshit lying to the kids.ผมไม่อยากโกหกแหกตาลูกต่อไปแล้ว
How much longer will you put up with this?นานแค่ไหนแล้วที่นายอยู่แบบนี้
The only reason why I put up with you all these years is because of that girl.เหตุผลเดียวที่ฉันทนอยู่ที่นี่ ตลอดหลายปีนี่ ก็เพราะเด็กคนนั้น
Even though I constantly put up with all thisถึงแม้ว่าฉันจะอดทนมากแค่ไหน
Look, I've put up with a lot since I got here, but this...ฟังนะ, ฉันไม่รู้จะพูดยังไง,.
Can't wait till I get my own spread and won't have to put up with Joe Aguirre's crap no more.เมื่อไหร่เราจะมีที่ทำมาหากิน จะได้ไม่ต้องมาแบมือของานจากไอ้โจมันนะ
He once had to put up with my playing.ครั้งหนึ่งเขาต้องทนนั่งฟัง ฉันเล่นเปียโน

put up with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙, 将就 / 將就] accept (a bit reluctantly); put up with

put up with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪へる[たへる(ok), taheru (ok)] (v1,vi,vt) (See 堪える) to bear; to stand; to endure; to put up with
堪忍袋の緒が切れる[かんにんぶくろのおがきれる, kanninbukuronoogakireru] (exp,v1) to be out of patience; to be unable to put up with something anymore
堪え忍ぶ;耐え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] (v5b,vt) to put up with; to endure; to bear patiently
耐える(P);堪える(P);怺える[たえる(耐える;堪える)(P);こらえる(堪える;怺える)(P);こたえる(堪える)(P), taeru ( tae ru ; kotae ru )(P); koraeru ( kotae ru ; eru )(P); kotaeru ( kotae ru )] (v1,vi,vt) (1) to bear; to stand; to endure; to put up with; (v1,vi) (2) (たえる only) to support; to withstand; to resist; to brave; (3) (たえる only) to be fit for; to be equal to; (P)

put up with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
แก้ขัด[v.] (kaēkhat) EN: give temporary relief ; while away the time ; use as a makeshift ; make do with ; put up with FR: dépanner ; tirer d'embarras
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support FR:
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; have patience ; be patient ; put up with ; tolerate FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
สู้ทน[v.] (sūthon) EN: endure ; put up with FR: endurer ; permettre ; souffrir ; supporter ; tolérer ; faire avec
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put up with
Back to top