ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put to death

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put to death*, -put to death-

put to death ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put to death (vt.) ฆ่า See also: ทำให้ตาย Syn. murder, kill

put to death ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, 殛] put to death

put to death ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประหาร[v.] (prahān) EN: put to death ; execute ; slay ; kill FR: exécuter ; mettre à mort ; tuer
สำเร็จโทษ[v. exp.] (samretthōt) EN: execute ; put to death FR: mettre à mort

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put to death
Back to top