ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put in for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put in for*, -put in for-

put in for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put in for (phrv.) (เรือ) จอดเทียบท่า Syn. put in, put into
put in for (phrv.) เรียกร้อง See also: อ้างสิทธิ์ Syn. put in
put in for (phrv.) เข้าร่วม (แข่งขัน) Syn. enter for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd put in for a transfer if I were you.ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะทำเรื่องขอย้าย
I finished my spatter report, put in for a personal day,ทำรายงานรอยเลือดเสร็จแล้ว ลามาทำกิจส่วนตัว
She put in for repair. A wounded duck.มันเข้ามาจอดเพื่อซ่อมแซม เหมือนเป็ดที่บาดเจ็บ
So you gonna be okay to drive back, or do you want me to put in for another night?เอา เทปร่วมรักของฉันมาเลยนะ ไม่งั้นฉันสาบานได้เลย ฉันสาบาน ไอรีน ฉันจะบอกเธอ 2อย่างนะ
I put in for it two months ago.ฉันเขียนบอกไปตั้ง 2 เดือนแล้ว
He'll probably put in for a purple heart.เกือบจะได้เหรียญ purple heart เลยนะ (เหรียญสำหรับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต)
They put in for transfers.พวกเขาขอโอนย้ายไปแล้ว
Pete put in for a transfer, and no one on the force knows what happened.พีท ยื่นเรื่องย้ายไปที่อื่น และไม่มีใคร ที่สำนักงาน รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
It's no secret I've put in for Operations.ผมไม่มีความลับอะไร ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติการ
I put in for a transfer for a job in Missouri.ฉันขอโอนย้ายไปรับงาน ที่มิสซูรี่
I put in for this furlough three weeks ago.ฉันใส่ในลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put in for
Back to top