ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put down as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put down as*, -put down as-

put down as ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put down as (phrv.) จดบันทึก Syn. set down as
put down as (phrv.) พิจารณาว่าเป็น (คนอย่างไร) Syn. be down as, put down for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put down as
Back to top