ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put down*, -put down-

put down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put down (phrv.) วางลง Syn. lay down, place down
put down (phrv.) ทำให้อวัยวะบางส่วนต่ำลง See also: ก้ม
put down (phrv.) (เครื่องบิน) แล่นลง Syn. set down
put down (phrv.) ยอมให้ลงจากรถ Syn. alight from
put down (phrv.) เลิกงาน See also: ละทิ้งงาน
put down (phrv.) กินหรือดื่มจำนวนมาก Syn. pack away, put away
put down (phrv.) จดบันทึก Syn. write down
put down (phrv.) จดลงบัญชี See also: ใส่บัญชี Syn. chalk up
put down (phrv.) วางดาวน์ (สิ่งของ เช่น บ้าน) Syn. pay down
put down (phrv.) เก็บสำรองไว้ (ใช้ในอนาคต) Syn. lay down
put down (phrv.) ฆ่าสัตว์ Syn. put away, put out of
put down (phrv.) ทำให้แพ้ See also: ควบคุม, บังคับ
put down (phrv.) ไม่ได้รับการยอมรับ See also: ไม่แพร่หลาย, ไม่เป็นที่นิยม
put down (phrv.) ทำให้รู้สึกต่ำต้อย (คำไม่เป็นทางการ)
put down (phrv.) เปลี่ยนไป See also: ปลูกอย่างอื่น Syn. lay down, lay off
put down as (phrv.) จดบันทึก Syn. set down as
put down as (phrv.) พิจารณาว่าเป็น (คนอย่างไร) Syn. be down as, put down for
put down for (phrv.) ตระหนักว่าเป็น Syn. put down as
put down for (phrv.) ลงชื่อว่าเต็มใจจะจ่าย (จำนวนเท่าใด)
put down to (phrv.) ซื้อสินค้าโดยใส่บัญชี See also: ลงบัญชีไว้
put down to (phrv.) รู้ว่าเป็นผลมาจาก Syn. attribute to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You tell Kwen Sai I don't believe these lies, and I'm not going to make my people put down their arms.{\cHFFFFFF}You tell Kwen Sai I don't believe these lies, {\cHFFFFFF}and I'm not going to make my people put down their arms.
But seriously, put down that man and women-persons their existence means exactly and precisely not more, not one tiny bit less, just what they think it means.พูดจริง ๆ นะ คุณเขียนคำว่าผู้ชาย และผู้หญิงด้วย การมีตัวตนของเขามีความหมายตรงตัว
More left rudder. Put down more flap.หางเสือไปทางซ้ายอีก ลดปีกลงอีก
I falsified my renewal. I put down 1060 West Addison.ผมเขียน1060aแอดิโซนทิศตะวันตก
You mean, you'll put down your rock and I'll put down my sword, and we'll try and kill each other like civilized people?เจ้าวางหินของเจ้าลง ส่วนข้าก็จะวางดาบของข้าลง พวกเราจะดวลกันอย่างคนที่เจริญแล้ว
You just have to put down your little gun!เพียงแต่นายวางปืนนั่นลง
But I just couldn't seem to get him to put down that purple crayon.แต่ ดูเหมือนว่า ฉันจะไม่สามารถทำให้ เขาลงจากยอดเขาได้เลย
That's right. Fowler, put down your weapon!ใช่แล้ว ฟาวเลอร์ ทิ้งอาวุธดีกว่า
I noticed in your I-file, under occupation, you put down 'unemployed.'ฉันลองดูประวัติเธอ ตรงช่อง "อาชีพ" เธอเขียนไว้ว่า "ว่างงาน"
This is the police. Put down your weapon!นี่คือตำรวจ วางอาวุธลง!
With mealies, you put down less than half as much.อย่างอื่นใส่ปุ๋ยน้อยกว่าครึ่ง
OR WHATEVER IT IS YOU PUT DOWN THERE, AND WE'RE GONNA BE FINE.หรืออะไรก็ตามที่รักษาให้หายได้ แล้่วเราก็จะไม่เป็นไร

put down ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笔录[bǐ lù, ㄅㄧˇ ㄌㄨˋ, 笔录 / 筆錄] put down (in writing); take down; notes; record
放下[fàng xia, ㄈㄤˋ ㄒㄧㄚ˙, 放下] lay down; put down; let go; release
[zhì, ㄓˋ, 寘] put aside, put down; discard
镇压[zhèn yā, ㄓㄣˋ ㄧㄚ, 镇压 / 鎮壓] suppression; repression; to suppress; to put down; to quell

put down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
平らげる[たいらげる, tairageru] (v1,vt) to subjugate; to put down (trouble); to consume (food); to eat up
立て替える[たてかえる, tatekaeru] (v1,vt) (1) to pay an advance; to put down money on something; (2) to pay for another; to pay someone else's debt as a loan to him; (P)

put down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhl) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ฝังรกราก[v. exp.] (fang rokrāk) EN: settle ; settle down (in) ; put down roots (in) FR: élire domicile ; établir son domicile ; s'installer ; se fixer ; s'établir
ลงชื่อ[v.] (longcheū) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name FR: signer ; apposer sa signature ; parapher ; parafer ; indiquer son nom
ลงนาม[v.] (longnām) EN: sign ; autograph ; put down one's name FR: signer ; apposer sa signature
ปลง[v.] (plong) EN: dispose of ; put down ; lay down ; let down FR: se débarasser de
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater ; aplanir
ปราบกบฎ[v. exp.] (prāp kabot) EN: put down a rebellion FR: mater une révolte
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish ; wipe out FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ปราบปรามการจลาจล[v. exp.] (prāpprām kā) EN: put down a riot ; suppress ariot ; quell a riot FR: mater une révolte
วาง[v.] (wāng) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put down
Back to top