ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put away*, -put away-

put away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put away (phrv.) เก็บเข้าที่ See also: เก็บไว้ในที่ Syn. pack away, tuck away
put away (phrv.) กินหรือดื่มจำนวนมาก Syn. pack away, put down
put away (phrv.) เก็บเงิน See also: เก็บรักษาเงิน Syn. lay aside
put away (phrv.) สำรองสินค้าไว้ให้ Syn. lay aside
put away (phrv.) เลิกพิจารณา See also: เลิกสนใจ Syn. put off
put away (phrv.) จับเข้าโรงพยาบาลประสาท (คำสุภาพ) See also: ตัดสินว่าวิกลจริต Syn. lock away, lock up
put away (phrv.) ฆ่าสัตว์ (คำสุภาพ) Syn. put down, put out
put away (phrv.) จบชีวิตแต่งงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ray, it's time to put away your little fantasies ... and come down to Earth.เรย์ ถึงเวลาที่นายจะต้องกลับ มาบนโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว
Say goodbye to your friends and put away some thingsแค่ใช้เวลาเก็บข้าวเก็บของ แล้วไปบอกลาเพื่อนๆเท่านั้นเอง
She put away the groceries per his instructions.เธอจัดเรียงอาหาร ตามคำสั่งของเขา
The one I've been trying to put away for three years.คนที่ผมพยายามตามจับมา 3 ปี
It's all right, Damani. Put away the gun.ไม่เป็นไร ดามานิ เอาปืนลงซะ
He's a ADA. He was put on a mission to put away as many bad guys as he can.เค้าอยู่ ADA กำลังปฎิบัติงานอยู่ จัดการพวกเลวๆให้ได้มากที่สุด
He got put away because of it.เขาถูกพาเข้าสถานบำบัดจิตก็เพราะนี่แหละ
So I put away my ghosts and put my game face on.ดังนั้นผมจะเลิกใจไอ้ผีนั่น แล้วมาสนใจกับงานนี้แทน
I mean, don't you guys put away your toys?แบบว่า... พวกนายไม่ได้ เก็บของเล่นให้เข้าที่เข้าทางเหรอ?
You murdered his entire family and got him put away for 25 years.คุณฆ่าคนในครอบครัวเขาหมด และจับเขาขังคุก 25 ปี
I really wish you'd be put away in some detention room, so you can't see or talk to anyone else.ชั้นล่ะอยากให้คุณถูกขัง คุณจะได้ไม่ต้องไปเจอไปพูดกับใครอีก
I really wish you'd be put away in some detention room, so you can't see or talk to anyone else.ฉันอยากให้คุณถูกจับไปขัง หรืออะไรก็ได้ คุณจะได้ไม่ต้องไปพบกับคนอื่นอีก

put away ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, 戢] collect oneself; put away

put away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
床を上げる;床をあげる[とこをあげる, tokowoageru] (exp,v1) (1) to put away one's bedding; (2) to recover from an illness (and put away one's sickbed)
床を払う[とこをはらう, tokowoharau] (exp,v5u) (obsc) (See 床を上げる) to recover from an illness (and put away one's sickbed)
仕舞い込む;しまい込む[しまいこむ, shimaikomu] (v5m,vt) to put away; to stow away; to tuck away; to hoard
片付ける(P);片づける[かたづける, katadukeru] (v1,vt) (1) to tidy up; to put in order; to straighten up; to put away; (2) to settle (problem); to clear (dispute); (3) to finish; to bring something to an end; (4) (sometimes 嫁ける) to marry off (e.g. a daughter); (5) to do away with someone; to bump someone off; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away

put away ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บเข้าที่[v. exp.] (kep khao th) EN: stow ; put away FR:
ซุก[v.] (suk ) EN: put away ; place ; hide ; conceal ; shelve FR: fourrer ; placer
ถูกเก็บ[v. exp.] (thūk kep) EN: be put away ; be popped off ; be rubbed out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put away
Back to top