ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put apart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put apart*, -put apart-

put apart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put apart (phrv.) วางแยกจาก Syn. set apart
put apart (phrv.) เก็บรักษา (เช่น เงิน) Syn. lay aside

put apart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphē) EN: separate ; divide into ; put apart FR: scinder le pays
แยกส่วน[v. exp.] (yaēk suan) EN: separate ; divide into ; put apart ; detach ; isolate; sever ; split FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put apart
Back to top