ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

push oneself

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *push oneself*, -push oneself-

push oneself ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
push oneself (phrv.) พยายามขายความสามารถ See also: ทำให้เห็นความพยายาม Syn. push forward, thrust forward

push oneself ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิงดี[v. exp.] (ching dī) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ชิงดีชิงเด่น[v.] (chingdīchin) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ยื่นหน้า[v. exp.] (yeūn nā) EN: interfere ; meddle ; push oneself forward FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า push oneself
Back to top