ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

push off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *push off*, -push off-

push off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
push off (phrv.) ผลัก See also: ดัน
push off (phrv.) ไปให้พ้น (คำสแลง) See also: ออกไป Syn. be off, bog off
push off (phrv.) เริ่มต้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: เริ่ม
push off on (phrv.) ผลัก (ภาระ, หน้าที่) มาให้ Syn. push on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง "
Because it looks like you were about to push off without me.เพราะดูเหมือนคุณจะไป โดยไม่มีฉัน
Flip three times. After completion, push off the ground hard.ตีลังกา3ตลบ หลังจากนั้น ลงมาที่พื้น
Have you had any luck convincing your wife to push off the trip until after the birth?ตกลงคุณช่วยเกลี้ยกล่อม ภรรยาคุณ ยกเลิกการเดินทาง จนกว่าจะคลอดเด็กแล้ว
So you just push off with every ounce of strength that you have, ok?คุณแค่ผลักดันออกไปกับทุกๆอนู ของพลังที่คุณมี โอเค ?
I'm trying to push off my back foot like you told me.ฉันป๊อปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำ ได้
Push off that back foot.ผลักดันออกที่หลังเท้า
It's all right. That's great, but we're about to push off.ไม่เป็นไร ก็ดีนะแต่เรากำลังจะไปแล้ว
Just bend the legs and push off.ลูกแค่ย่อเข้า แล้วดีดตัวออกไปเลยลูก
Just push off, keep your knees bent.แค่ดันออก ให้หัวเข่าคุณงอลง

push off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถีบ[v.] (thīp) EN: to push off with the foot ; boot FR: pousser du pied

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า push off
Back to top