ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

push in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *push in*, -push in-

push in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
push in (phrv.) ผลักเข้าด้านใน See also: ดันเข้า Syn. plung in, press in
push in (phrv.) เบียดเข้ามา
push in (phrv.) ขัดจังหวะพูดแทรก
push in (phrv.) อัดใส่ See also: ดัน, ยัด Syn. fit into
push into (phrv.) อัดเข้า See also: ดันเข้า, ยัด Syn. fit into
push into (phrv.) กระตุ้น See also: ชักจูงให้เข้าร่วม Syn. thrust into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Roll up the cotton like this, and... push in all the way inside the anus to prevent an outflow of body fluid.ม้วนผ้าแบบนี้ และ... ใส่เข้าไปในทวารหนักเพื่อป้องกันของเหลวไหลออกมาจากร่างกาย
Maybe push in on his groinal area?รูปของโคล ช่วยขยายส่วนแถวๆ "ขาหนีบ" ของเขา
To which the barman says: "may I push in your stool?".และคนชงเหล้าก็พูด "ขอเลื่อนเก้าอี้ได้ไหม?"
Stop, stop. Push in on the boarding pass.ซูมที่บัตรขึ้นเครื่องซิ
Push in as close as you can. Give them everything you've got.ผลักดันในที่ใกล้ที่สุดเท่าที่คุณ สามารถ ให้พวกเขามีทุกสิ่งที่คุณได้รับ
Push in on that symbol.ขยายสัญลักษณ์นั่นหน่อย
Ready for the final push into the Philippines.และพร้อมทำการรบเพื่อรุกคืบเข้าไปในฟิลิปปินส์
The Mayans were supposed to provide muscle for my crank push into Charming.พวกมายันควรจะเป็นฝ่ายได้จัดหาปืน กระจายอำนาจผลักโคเคนของฉัน เข้ามาในชาร์มิ่ง
What kind of garbage did you push into her head to get her to come along?แกเอาขยะประเภทไหนใสหัวเธอถึงทำให้เธอมานี่ได้

push in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chòng, ㄔㄨㄥˋ, 揰] poke out; punch; push into

push in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し入れる[おしいれる, oshiireru] (v1) to shove in; to push in
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P)
込み入る;込入る[こみいる, komiiru] (v5r,vi) to push in; to be crowded; to be complicated

push in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eindrücken {n}push in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า push in
Back to top