ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

push down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *push down*, -push down-

push down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
push down (phrv.) ผลักหรือดันลง Syn. press down
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
push downกดลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Each day, as we progress... we shall push down this little ball notch.แต่ละวันที่เราก้าวหน้าไป เราจะกดลูกกลมนี่ให้ต่ำลงหนึ่งช่อง
You push down on the spring, disengage the teeth like that.กดลงไปที่สปริง สกิดที่เขี้ยว นั่นแหละ
When someone grabs your collar, push down on his hands.ตอนมีคนมาดึงคอเสื้อ กดมือมันลง
When someone grabs your collar, push down on his hands.เมื่อมันดึงคอเสื้อแก กดมือมันลง
I dance to become someone else there is a so many things in this world want to push down on you but when you dance you're free we started dancing at the age of 7ฉันเต้นเพือเป็นคนอื่น มีหลายอย่าที่ทำให้รู้สึกแย่บนโลกนี้ แต่พอเต้น เธอเป็นอิสระ
How could you push down a woman's head and fling her on the ground?คุณกดหัวผู้หญิงไปบนพื้นแบบนี้ได้ยังไง
I still have you on speed dial. I just had to push down the 1.ฉันยังใช้เบอร์โทรด่วนเป็นเบอร์เธออยู่ ก็แค่กดเบอร์1
So we take 74 up to Ivy Road, then push down South on foot through the forest till we hit Christopher, go east a couple of miles and then double back.ดังนั้นเราจะไปทางถนนไอวี่ และไปทางใต้ตามทาง จนถึงป่าที่เราเจอโบสถ์ ไปทางตะวันสักสองสามไมล์ หลังจากนั้นก็กลับ
You put these prongs into the victim's nostril, and push down on the plunger.นายต้องแทงสามง่ามพวกนี้\ ที่รู้จมูกของผู้ถูกพิษ และกดลงไปที่ลูกสูบ
Yeah, I know. Just push down as hard as you can.ฉันรู้ แค่กดให้แรงที่สุดเท่าที่ทำได้
You push down one addiction, and another one pops up.คุณกดการเสพติดอย่างนึงลง อีกอย่างก็โผล่ขึ้นมา
Okay, everyone push down with me at the same time.โอเค ทุกคนช่วยดันมันลงพร้อมกันนะ

push down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
息む[いきむ, ikimu] (v5m,vi) (1) to strain (e.g. with constipation); (2) to bear or push down (during childbirth)

push down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขย่ม[v.] (khayom) EN: push up and down with one's whole weight ; press down repeatedly ; jump up and down on ; push down FR:
กด[v.] (kot) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กดลง[v. exp.] (kot long) EN: press down ; push down ; depress FR: abaisser
กดน้ำ[v.] (kotnām) EN: duck ; push down into the water ; dive ; dip ; souse FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า push down
Back to top