ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

push against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *push against*, -push against-

push against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
push against (phrv.) ผลัก See also: กด, ดัน Syn. press against, thrust against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You push against House, he's gonna push back.คุณผลักให้เฮาส์ เฮ็าส์ก็โยนกลับมา
That Jimmy plans to push against Kellanจิมมี่วางแผนต่อสู้กับเคลแลน แอซบี้
You see, you take things in your own hands, and you push against it and you push against it until it's upright.คุณเห็นสิ่งที่คุณใช้เวลาอยู่ในมือของคุณเอง และคุณผลักดันกับมันและคุณผลักดันกับมันจนกว่าจะตรง

push against ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐ, ㄉㄧˇ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า push against
Back to top