ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pull through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pull through*, -pull through-

pull through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pull through (phrv.) ดึงผ่าน
pull through (phrv.) มีชีวิตทั้งที่เจ็บป่วย See also: หวนกลับมา, ฟื้นคืน Syn. bring through, carry through
pull through (phrv.) ทำสำเร็จ Syn. pull round
pull through (phrv.) สอดผ่าน See also: ลอดผ่าน
pull through (phrv.) ฟื้นคืนสู่ปกติ See also: กลับมา (ดีอีกครั้ง) Syn. bring through
pull through (phrv.) ประสบความสำเร็จ Syn. bring through, carry through
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pull yourself together and you'll pull through itดึงเข้าหาตัวเอง แล้วเธอจะผ่านไปได้
Your grandmother's lungs aren't as strong as we'd like to see them but I believe she'll pull through fineปอดของคุณยายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ แต่ผมว่าไม่น่าจะมีอะไร
You gotta pull through this, pal.นายจะต้องรอดให้ได้นะเพื่อน..
I don't know, I just can never really pull through in the end.ไม่รู้สินะ เอาเข้าจริงๆกลับติดๆขัดๆ... -...
She's gonna pull through this thing.เธอจะต้องรอดพ้นมาได้แน่
Did she, uh, pull through okay?เธอก็ อืม... เธออยู่ดี
WE WILL PULL THROUGH THIS TOGETHER."เราจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
Hope he can pull through this.หวังว่าเขาจะสามารถผ่านมันไปได้
Gaius thinks he'll pull through but... ..he might not have been so lucky.ไกล์ คิดว่า เขาอาจจะผ่านไปได้ เขาอาจจะไม่โชคดีก็ได้
♪ I wouldn't know just how capable I am to pull throughฉันไม่รู้ว่าฉันสามารถ ดึงออกมาได้
♪ This world is gonna pull throughโลกนี้ \ จะดึงเธอขึ้นมาอีกครั้ง
He's going to pull through this, I know it.เขาจะต้องรอดมาได้แน่ ผมรู้

pull through ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g,vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P)

pull through ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfan) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pull through
Back to top