ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pull back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pull back*, -pull back-

pull back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pull back (phrv.) ดึงกลับ Syn. draw back
pull back (phrv.) ถอยกลับ Syn. draw back
pull back (phrv.) หยุดชั่วขณะ See also: เลิกสัญญา Syn. draw back
pull back (phrv.) ถอนทหารกลับ Syn. pull out
pull back (phrv.) ใช้เงินน้อยลง
pull back (phrv.) (เพลง) ช้าลง
pull back (phrv.) ช่วยให้คืนสู่สภาพ Syn. bring back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll pull back from that skyscraper, find you here, then reveal the drop.I’m going crazy, oh oh. อ่าพี่ไม่ชอบแบบนี้เหรอครับ
He alone would climb to the highest room of the tallest tower to enter the princess' chambers cross the room to her sleeping silhouette pull back the gossamer curtains to find her...เขาผู้เดียว ที่จะปีนเข้าไปห้องชั้นบน ที่สูงที่สุดของหอคอย
I prey you pull back your cavalry and leave this matter to me.ข้าภาวนาให้ท่านถอนกองทหารม้ากลับไป แล้วปล่อยให้ข้าจัดการเรื่องนี้เอง.
Hey, Manny. Can you pull back the tree and shoot me into the pond?เฮ้ แมนนี่ คุณสามารถดึงต้นไม้ และยิงฉันลงไปในบ่อได้มั้ย ?
We must pull back and set up our deflector shields.เราต้องล่าถอย เพื่อตั้งเกราะหักเหของเราก่อน
Let's go squad. Pull back to the command ship.ฝูงบินกลับไปที่ยานบัญชาการกันเถอะ
We pull back the curtain and reveal ourselvesเราจะออกจากม่าน และแสดงตัวตนของเรา
I advise that you pull back your men soon.ฉันขอแนะนำว่า เขาจะเรียกคนกลับในไม่ช้า
You want me to pull back now?คุณจะให้ผมถอนตัวเหรอ
Okay. I need you to pull back on the small quick release.โอเค ต่อไปก็ดึงด้ามปลดล็อคออก
Better pull back and see if they respond.น่าจะถอยกลับ แล้วรอดูเผื่อพวกเขาตอบกลับ
You're diving, Deke. You need to pull back on your stick.นายกำลังดำลง ขึ้นคันบังคับขึ้น

pull back ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收缩[shōu suō, ㄕㄡ ㄙㄨㄛ, 收缩 / 收縮] pull back; shrink; contract
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, 回采 / 回採] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back

pull back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน่วง[v.] (nūang) EN: delay ; pull back ; retard ; slow up FR: retarder ; ralentir
ตลบ[v.] (talop) EN: cast ; throw back ; turn back ; pull back FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pull back
Back to top