ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

protrude from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *protrude from*, -protrude from-

protrude from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
protrude from (phrv.) ยื่นออก See also: โผล่, แลบ Syn. jut out, poke out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า protrude from
Back to top