ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

protest against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *protest against*, -protest against-

protest against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
protest against (phrv.) คัดค้าน See also: ประท้วง Syn. demur at, object to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm here to protest against removing this slum!ดิฉันมานี่เพื่อคัดค้าน การโยกย้ายชุมชนแออัดคะ!
Dong Wook, please be careful of those who protest against the government.ดงอุค, ได้โปรดระวังพวกที่ประท้วงต่อต้านรัฐบาล
South Koreans continue to protest against North Korea's attack on Yeonpyeong Island.เกาหลีใต้เดินหน้าประท้วงต่อการที่ เกาหลีเหนือโจมตีเกาะยอนพยอง

protest against ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, 五四] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四爱国运动 / 五四愛國運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四运动 / 五四運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles

protest against ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
捩じ込む;捩込む;ねじ込む[ねじこむ, nejikomu] (v5m,vt) to screw in; to thrust into a container; to protest against (and demand compensation)

protest against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan) EN: protest against government FR: protester contre le gouvernement
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า protest against
Back to top