ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prosecuting attorney

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prosecuting attorney*, -prosecuting attorney-

prosecuting attorney ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prosecuting attorney (n.) อัยการ
English-Thai: HOPE Dictionary
prosecuting attorneyn. อัยการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What was your impression of the prosecuting attorney?สิ่งที่เป็นความประทับใจของอัยการ?
Her case has been handed over to the prosecuting attorney, who is officially moving forward with charges.กรณีของเธอได้รับการส่งมอบ ไปที่ทนายความอัยการ, จะก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นทางการ กับค่าใช้จ่าย
In order to ensure a conviction, the prosecuting attorney's office tried him only for the murder of Diane Gallo, the last victim attributed to the Trashman.เพื่อให้แน่ใจว่าจะถูกลงโทษ อัยการจึงส่งฟ้องเขา แค่คดีฆาตกรรมไดแอน แกลโล่
So the prosecuting attorney's office just swept it under the rug?ดังนั้น สำนักงานอัยการ เลยปิดเรื่องนี้เงียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prosecuting attorney
Back to top