ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

propitiate the spirits

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *propitiate the spirits*, -propitiate the spirits-