ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prolonged noise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prolonged noise*, -prolonged noise-

prolonged noise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prolonged noise (n.) เสียงรัว See also: เสียงกรอกแกรก
prolonged noise (n.) เสียงรัว See also: เสียงรัวกลอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prolonged noise
Back to top