ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profits

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profits*, -profits-

profits ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profits (n.) จำนวนมาก See also: ผลกำไรมาก, เงินจำนวนมาก
profits (n.) สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้ Syn. earnings
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินกำไร (v.) seek additional profits See also: charge an excessive price, gain petty advantage Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดแว้ง, เบียดบัง
ค้ากำไร (v.) take the profits Syn. ทำกำไร
เบียดแว้ง (v.) seek additional profits See also: charge an excessive price, gain petty advantage Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดบัง
เอากำไร (v.) take the profits Syn. ทำกำไร, ค้ากำไร

profits ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ, 利润 / 利潤] profits

profits ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
企業収益[きぎょうしゅうえき, kigyoushuueki] (n) corporate earnings; corporate profits
余得[よとく, yotoku] (n) emoluments; additional profits
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.)
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc.
実入り;実入[みいり, miiri] (n) (1) crop; harvest; ripeness; (2) income; profits; (3) (See 空コン) loaded (e.g. intermodal containers in the transport industry)
暴利[ぼうり, bouri] (n) excessive profits; usury
未処分[みしょぶん, mishobun] (n) unsettled; unfinished; undivided (profits)
減益[げんえき, gen'eki] (n,vs) decrease in profits; (P)
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits

profits ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอากำไร[v. exp.] (ao kamrai) EN: take profits FR:
แบ่งกันกิน[v. exp.] (baeng kan k) EN: split the profits ; share the spoils FR:
เบียดแว้ง[v.] (bīetwaēng) EN: seek additional profits FR:
กำไรจากการดำเนินการ[n. exp.] (kamrai jāk ) EN: operating profits FR:
การแสวงหากำไร[n. exp.] (kān sawaēng) EN: realization of profits FR:
การทำกำไร[n. exp.] (kān tham ka) EN: realization of profits ; profit ; earnings ; profitability FR: profit [m]
กินกำไร[v.] (kinkamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage ; make easy profit ; pocket money FR: rechercher un profit exagéré
กรมธรรม์ร่วมกำไร[n. exp.] (krommathan ) EN: with profits policy FR:
เงินรายได้[n. exp.] (ngoen rāidā) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns FR: revenu [m]
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai) EN: statement of retained earnings ; retained earnings statement ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus FR:
ภาษีกำไรยามสงคราม[n. exp.] (phāsī kamra) EN: war profits tax FR:

profits ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinnerzielung {f}making of profits; realization of profits
Ertragssteigerung {f}rise in profits
Gewinnabführung {f}transfer of profits

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profits
Back to top