ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

productiveness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *productiveness*, -productiveness-

productiveness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
productiveness (n.) ความมีประสิทธิภาพ See also: ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ Syn. effectiveness, potency

productiveness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
豊穰[ほうじょう, houjou] (n) fertility; productiveness; fruitfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า productiveness
Back to top