ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

produce from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *produce from*, -produce from-

produce from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
produce from (phrv.) ผลิตจาก Syn. form from, make from
produce from (phrv.) ดึงจาก See also: นำออกมาจาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You liver produce from sally's farm?นายขนส่งของจากฟาร์มแซลลี่เหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า produce from
Back to top