ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prime rate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prime rate*, -prime rate-

prime rate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prime rate (n.) อัตราดอกเบี้ย Syn. prime interest rate, prime lending rate
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prime rateอัตราดอกเบี้ยพิเศษ, อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด [การบัญชี]

prime rate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ[n. exp.] (attrā døkbī) EN: prime rate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prime rate
Back to top