ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prime lending rate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prime lending rate*, -prime lending rate-