ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

price tag

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *price tag*, -price tag-

price tag ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
price tag (n.) ป้ายราคา See also: ป้ายบอกราคา
English-Thai: HOPE Dictionary
price tagn. ป้ายราคา,ป้ายบอกราคา (label,cost)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She Hasn't Met A Price Tag She Didn't Like.เธอไม่เคยเกี่ยงเรื่องราคาเลย
Sir, I forgot to take the price tag off.ท่านครับ,ผมลืมเอา ป้ายราคาออก
What does the price tag say?ป้ายราคาติดไว้เท่าไหร่น่ะ?
What's the price tag on immortality? This isn't right, what you're doing.ราคาเท่าไหร่กันไอ้ความอมตะนี่
I mean, I know it was expensive, but you can't put a price tag on beauty.แม่รู้ว่านี่นะแพงเกินไป แต่เราจะตีค่าความงามไม่ได้หรอก แม่พูดถูกมั้ย
I'll tuck the price tag in and return it the next day.ฉันจะเก็บป้ายราคาให้มิดเลย และค่อยเอาออกมาวันถัดไป
I hope you always remember the price tag of the car you're driving.ฉันหวังว่าเธอคงจำได้ว่ารถคันนี้แพง และอย่าทำมันพังล่ะ
Grab everything with a price tag on it that we can resell.หยิบทุกอย่าง ที่มีป้ายราคาติดอยู่ จะได้ขายต่อได้
You can't put a price tag on those emotional rewards.คุณไม่สามารถแปะราคา กับรางวัลทางความรู้สึก
With the price tag Monroe's got tacked on your ass?ด้วยราคาที่แก ถูกมอนโรลตามล่าอยู่
Thanks to the price tag you and Mr. Burke put on her.ต้องขอบคุณป้ายราคา ที่คุณกับคุณเบิร์กติดไว้ให้เธอ
Is there a price tag on it?มีป้ายราคาติดไว้มั้ยครับ?

price tag ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
价格标签[jià gé biāo qiān, ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄅㄧㄠ ㄑㄧㄢ, 价格标签 / 價格標籤] price tag
附签[fù qiān, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄢ, 附签 / 附籤] price tag

price tag ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
値札[ねふだ, nefuda] (n) price tag (mark, label)
符丁;符帳;符牒[ふちょう, fuchou] (n) (1) mark; symbol; sign; (2) code; cipher; (3) password; (4) secret jargon; argot; code; (5) secret price tag
正札[しょうふだ, shoufuda] (n) price tag; price label

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า price tag
Back to top