ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prevent from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prevent from*, -prevent from-

prevent from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prevent from (phrv.) งดเว้นจาก See also: ละเว้นจาก Syn. hinder from, keep from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To prevent from those world profiters of profiting large amount of money... to become the worldwide's currency.อุปสรรคในการหากำไรของเงินจำนวนมหาศาล
So Bennett painted over it to prevent from getting caught transporting it.งั้นเบนเนตก็ลงสีปิดทับมัน เพื่อป้องกันถูกจับได้ระหว่างการขนย้าย

prevent from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดขวางไม่ให้[v. exp.] (khatkhwāng ) EN: prevent from FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prevent from
Back to top