ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

press on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *press on*, -press on-

press on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
press on (phrv.) ทำต่อไป See also: ดำเนินต่อเนื่อง Syn. plough on, press forward
press on (phrv.) ผลัก See also: กดบน Syn. push on
press on (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ Syn. prey on, weigh on
press on (phrv.) เร่งเร้าให้รับ See also: บังคับให้ยอมรับจาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีกระหนาบ (v.) press on two sides Syn. โอบ, ล้อม, ประชิด
บีบขมับ (v.) press one´s temple
ดั้นด้น (v.) press one´s way See also: make one´s way through Syn. ตะเวน, สัญจร, โคจร, เดินทาง, แรมรอน, ท่องเที่ยว
ตะเวน (v.) press one´s way See also: make one´s way through Syn. สัญจร, โคจร, เดินทาง, แรมรอน, ท่องเที่ยว
เม้มปาก (v.) compress one´s lips See also: fold down one´s lips, press one´s lips together Syn. ปิดปาก Ops. อ้าปาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then, when we get back to New York, we need to contact Leslie and see what she can do to minimize the press on all this.แล้วพอเรากลับไปนิวยอร์ค เราต้องติดต่อเลสลี่ เพื่อดูว่าเธอจะจำกัดวง พวกนักข่าวเรื่องนี้ได้ไหม
Are the press on to this?จะมีการนำเสนอข่าวเรื่องนี้มั้ย
They lay on us, press on us, suffocate us.พวกมันนอนทับเรา กดเรา ทำให้เราหายใจไม่ออก
In the meantime, they'll press on to the rendezvous point.ในขณะเดียวกัน พวกเขาพยายามไปที่จุดรวมพล
And I put out fluff pieces on you and Lily to offset her bad press on "Gossip Girl"?และให้ผมเขียนอะไรเบาๆระหว่างคุณกับลิลี่ เพื่อชดเชยสิ่งที่ไม่ดีของเธอบนกอสซิบเกิร์ล?
Next thing I know, you'll be asking me to write bad press on Chuck, huh?เรื่องถัดมาที่ผมรู้ คุณขอร้องให้ผมเขียนเรื่องไม่ดีของชัค เหอะ?
If you wanna help, press on my pressure point like Mama used to.ถ้าเธออยากจะช่วย กดจุดให้ฉันที เหมือนที่แม่เคยทำ
Garcia, go ahead and alert the press on the West Coast.การ์เซีย คุณแจ้งเตือนนักข่าวชายฝั่งตะวันตก
Okay, so I press on the tack when I'm telling the truth.และเมื่อถึงตอนที่คุณไม่ได้พูดเรื่องโกหก โอเค ฉันต้องเอาเท้ากดลงบนตะปู ตอนที่ฉันพูดความจริงใช่มั้ย
Press on foot.นี่ นักข่าว นี่ นักข่าว นี่ นักข่าว
Press on foot.นี่ นักข่าว นี่ นักข่าว
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ

press on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逼近[bī jìn, ㄅㄧ ㄐㄧㄣˋ, 逼近] press on towards; close in on; approach; draw near
[bī, ㄅㄧ, 逼] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something)
信笔[xìn bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄧˇ, 信笔 / 信筆] to write freely; to express oneself as one pleases
告白[gào bái, ㄍㄠˋ ㄅㄞˊ, 告白] to pronounce; public announcement; to express oneself; to justify

press on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なあ[, naa] (int) (fam) hey; say; look; used to get someone's attention or press one's point
吐露[とろ, toro] (n,vs) express one's mind; speak out; (P)
堪えない[たえない, taenai] (exp) (1) (See 堪える) unable to suppress one's emotions; (2) unable to cope with one's responsibilities
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude.
感情を殺す[かんじょうをころす, kanjouwokorosu] (exp,v5s) to suppress one's emotions
披歴(P);披瀝[ひれき, hireki] (n,vs) express one's opinion; making known; revealing; stating; (P)
歌い上げる[うたいあげる, utaiageru] (v1,vt) to sing at the top of one's voice; to express one's feelings fully in a poem
腹に据えかねる;腹に据え兼ねる;腹にすえかねる[はらにすえかねる, haranisuekaneru] (exp,v1) cannot suppress one's anger; cannot stomach

press on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides FR:
กระหนาบ[v.] (kranāp) EN: flank ; press on both sides FR:
ตีกระหนาบ[v.] (tīkranāp) EN: press on two sides FR:
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple FR:
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; step forward ; improve ; be in progress ; press onward FR: avancer ; progresser
ข่มใจ[v.] (khomjai) EN: control oneself ; calm down ; repress oneself ; restrain oneself FR: se contrôler
ข่มความรู้สึก[v. exp.] (khom khwām ) EN: control one's emotions ; suppress one's feelings ;suppress one's emotions FR: contrôler ses émotions
กล่าวคำขอบคุณ[v. exp.] (klāo kham k) EN: express one's gratitude FR: exprimer sa gratitude
เม้มปาก[v.] (mempāk) EN: compress one's lips ; fold down one's lips ; press one's lips together FR: serrer les lèvres ; se pincer les lèvres
ออกความเห็น[v. exp.] (øk khwām he) EN: give one's opinion ; express one's opinion ; express one's thoughts FR: donner son opinion
ระบายความคิด[v. exp.] (rabāi khwām) EN: express one's toughts ; express one's ideas ; vent one's feelings FR: exprimer ses idées
ระงับความรู้สึก[v. exp.] (ra-ngap khw) EN: allay ; suppress one's feelings FR:
แสดงอารมณ์[v. exp.] (sadaēng āro) EN: express one's emotions FR: exprimer son humeur
แสดงความจำนง[v. exp.] (sadaēng khw) EN: express one's desire ; state one's aim/purpose/intention FR: exprimer son désir ; faire part de ses intentions
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (sadaēng khw) EN: voice one's opinion ; give one's opinion ; show one's opinion ; express one's opinion ; comment FR: exprimer son opinion ; faire entendre sa voix ; exprimer son point de vue ; donner son avis ; s'exprimer ; commenter
สะกดใจ[v. exp.] (sakot jai) EN: control oneself ; suppress one's emotion ; restrain one's desires ; repress oneself FR: se retenir ; se contenir ; se contrôler
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:
สังวรอารมณ์[v. exp.] (sangwøn āro) EN: suppress one's feeling ; control one's feeling FR:
ตัดพ้อ[v.] (tatphø) EN: take to task ; reprove ; complain ; reproach ; express one's resentment FR:
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (theū wisāsa) EN: make bold to express one's view ; venture an opinion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า press on
Back to top