ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

press agency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *press agency*, -press agency-

press agency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
press agency (n.) สำนักงานข่าว Syn. news agency

press agency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำนักข่าว[n. exp.] (samnak khāo) EN: news agency ; press agency ; news channel FR: agence de presse [f] ; chaîne d'informtion [f]
ศูนย์ข่าว[n.] (sūnkhāo) EN: news agency ; press agency FR: agence de presse [f]

press agency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachrichtenbüro {n}press agency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า press agency
Back to top